37xx
Trolleybus Depot No. 3
[Stefan Mashkevich, 07.10.2005]