5905 ‒ 29
Borispolskaya Metro Station
[Evgeny Gura, 23.08.2005]