5992 ‒ 31
Dnepr Metro Station
[Stefan Mashkevich, 09.09.2003]