5994 ‒ 23
Azerbajdzhanskaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 03.10.2005]