5994 ‒ 32
Lesnaya Metro Station
[Stefan Mashkevich, 29.05.2004]