1282 ‒ 2
Ul. Zhadanovskogo (Zhilyanskaya)
[Michael Taplin, 14.01.1976]