1292+1213 ‒ 15+2
Ul. Vorovskogo (Bulvarno-Kudryavskaya)
[Michael Taplin, 11.09.1978]