1299+10xx ‒ 7
Ul. Zhadanovskogo (Zhilyanskaya)
[Michael Taplin, 01.1976]