1369+10xx+1374 ‒ 1
Ul. Zhadanovskogo (Zhilyanskaya)
[Michael Taplin, 14.01.1976]