1558 ‒ 9
Ul. Menzhinskogo (Dmitrievskaya)
[Michael Taplin, 11.09.1978]