2010 ‒ 16
Pl. Leninskogo Komsomola (Evropeyskaya)
[Michael Taplin, 01.1976]