5043 ‒ 32
Prospekt Vossoedineniya
[Gordon Stewart, 06.10.1985]