5371 ‒ 27
Prospekt Vossoedineniya
[Gordon Stewart, 06.10.1985]