5933 ‒ 31
Prospekt Vossoedineniya
[Gordon Stewart, 06.10.1985]