5953 ‒ 21
Prospekt Vossoedineniya
[Gordon Stewart, 06.10.1985]