5953
Komsomolskaya (Miropolskaya) Ul.
[Gordon Stewart, 06.10.1985]