1029 ‒ 1
Ploschad III Internatsionala (Evropeyskaya)
[USSR Photo Archive, Krasnogorsk, 1929]