008+0xx ‒ 26
Tashkentskaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 03.09.2003]