019 ‒ 31
Kontraktovaya Pl.
[Stefan Mashkevich, 28.05.2003]