050+051 ‒ 29
Tashkentskaya Ul.
[Kostj Kozlov, 19.07.2003]