2601 ‒ 39
Chernobylskaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 26.09.2005]