2601 ‒ 39
Koltsevaya Doroga
[Stefan Mashkevich, 26.09.2005]