1703 ‒ 14
Ul. Saksaganskogo
[Kostj Kozlov, 25.06.2004]