1704 ‒ 14
Ul. Saksaganskogo
[Kostj Kozlov, 26.06.2004]