1705 ‒ 43
Prospekt Vossoedineniya
[Kostj Kozlov, 17.07.2004]