1706 ‒ 43
Prospekt Vossoedineniya
[Nick S., 04.07.2004]