1709 ‒ 38
Vydubichi Metro Station
[Kostj Kozlov, 03.06.2004]