1710 ‒ 2
Lybedskaya Metro Station
[Kostj Kozlov, 29.01.2005]