2431 ‒ 5
Bulvar Shevchenko
[Stefan Mashkevich, 10.10.2005]