2440 ‒ 7
Prospekt Pobedy
[Stefan Mashkevich, 27.05.2003]