2452 ‒ 26
Prosp. "Pravdy"
[Stefan Mashkevich, 28.05.2005]