2457 ‒ 5
Severno-Syretskaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 28.05.2005]